West Siberische
Oost Siberische
Russisch Europees
Laika's in Aktie

Laika's in Aktie
West Siberische
Oost Siberische
Russisch Europees
Laika's in Aktie

~~~~~~~~~~~~

Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk,fotokopie,microfilm of op welke andere wijze dan ook,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlandse Laikaclub Taiga